Pinpoint

Beanloop hjälper Pinpoint att utveckla en webbaserad plattform

Plattformen Pinpoint Estimates bygger på principen om Wisdom of the crowd, som innebär att kollektivets hantering av information och beslutsprocesser är bättre än en enskild individs, oavsett kunskapsnivå. Användare på Pinpoint Estimates lämnar estimat med avseende på ett antal nyckeltal för ett noterat bolags kommande helårs- eller kvartalsrapport. Estimaten sammanställs och en snittförväntan skapas. Hela marknadens kunskap och kompetens samlas på en och samma plats och tillsammans skapar medlemmarna en transparent, oberoende och demokratisk aktiemarknad genom att data blir öppen och tillgänglig för både investerare och bolag. Beanloop har ansvarat för backend-utveckling i projektet. Vi har tagit fram systemets arkitektur, databasmodellering samt ansvarat för driftsättning av systemet på AWS med bl.a. Kubernetes och S3. Backend består av flera olika tjänster som har specifika ansvar för olika delar av systemet. Dessa driftsätts helt separat och har sitt egna automatiserade CI-flöde. Systemet är byggt i Node.js med hjälp av TypeScript.

Node.js
AWS
TypeScript
RDS
EKS
Kubernetes
Lambda Functions
CloudFront
MongoDB
SES